Covid19
Smittevern

Aktuell info om smittevern, 05.01.2022

Covid19

Informasjon til skular, kommunar og utøvarar.

Sist oppdatert 05.01.2022.

05.01.2022 Vi forlenger perioden hvor vi avlyser alle DKS-arrangement til tom. fredag 28.01.2022.
Det er fremdeles mulig å avtale direkte om digitale eller fysisk besøk på vgs.

16.12.2021 DKS-Rogaland avlyser alle arrangement i grunnskulen frå og med i dag til og med fredag 14.01.2022. I VGS vil det bli mogleg å gjennomføra nokre av produksjonane digitalt, andre som fysisk besøk, men dette vil skje i samråd med den enkelte skule.

27.04.2021 Ordførerne i kommunene på Nord-Jæren har vedtatt å videreføre de strenge lokale forskriftene. Det betyr at DKS Rogaland må avlyse alle arrangement til og med fredag 5. mai.

18.04.2021 DKS Rogaland avlyser alle arrangement til og med fredag 30. april.


13.04.2021 Vi forlenger perioden hvor vi avlyser alle DKS-arrangement ut uke 16, til og med 23. april.


23.03.2021 DKS Rogaland avlyser alle arrangement i uke 14 og 15,
6. – 16. april.

12.03.2021 Alle DKS-arrangement blir avlyst fra i dag 12. mars og fram til påske. I lys av den ustabile smittevernsituasjonen velger vi å avlyse alle våre arrangement til og med 26. mars.

11.03.2021. Kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord har vedtatt ny forskrift og tar ikke imot arrangement fra Den kulturelle skolesekken i perioden 11. – 26. mars. Dette gjelder både grunnskolen og den videregående skolen.


10.03.2021. DKS-Rogaland avlyser alle arrangement med utøvere fra Oslo fra og med torsdag 11. mars til fredag 26. mars2021. Avgjørelsen er tatt etter vedtaket om innstramminger i Oslo kommune, 9. mars. Produksjoner med utøvere fra andre deler av landet går som planlagt, såfremt kommunenes lokale smittevernregler tillater det. 

Ny informasjon om hva som vil skje etter påskeferien vil komme i løpet av uke 12.

Les meir:

Generelt grunnlag for tiltak:

DKS arrangementa er ein del av opplæringa og fell inn under elevretta tilbod. Derfor må ein skilje mellom kva som gjeld kulturarrangement generelt, og kva som gjeld DKS-arrangement.

DKS Rogaland følgjer smittevernreglane i trafikklysmodellen fra Udir. 

I tillegg til trafikklysmodellen er det også andre forbod, påbod og rettleiingar DKS Rogaland tek omsyn til:

Påbod og anbefalinger for arrangement utanfor skulen, f.eks. på kulturinstitusjonar skal følgjast. Men det er skulanes kohortinndelingar som gjeld også på kulturinstitusjonane, sjøv om institusjonen har andre regler for grupper utanom skule.

Ved stengning av kulturinstitusjoner avlyses DKS-arrangementene her.

Ved råd om eller påbod om bruk av munnbind på kollektivreiser, dekkjer DKS kostnadene til munnbind.

Tidlegare oppdateringar om smittevern i DKS:

25.1.2021 Grunnskule og vidaregåande skule er nå på gult nivå i følgje Udir/FHI sin trafikklysmodell for skular. DKS-gjennomføringar vert gjennomført som planlagt, tilpassa smittevern for gult nivå. Me er i dialog med skulane der det trengst. 

Som ein følgje av strengare smitteverntiltak på austlandet ( 25 kommunar rundt Oslo), blir alle DKS-produksjonar som har utøvarar som kjem frå dette området, avlyst fram til fredag 5.februar. Dei produksjonane som kan formidlast digitalt, og dei produksjonane som har utøvarar frå andre stader i landet, kan gå som planlagt.

4.1.2021.  Regjeringa kom i går, 3.1.2021 med nye nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak, noko som medførte at alle vidaregåande skular og ungdomsskular vart sett til raudt nivå fram til 18.01.2021. Som en følgje av situasjonen kring dei nye retninglinjene, har Den kulturelle skulesekken i Rogaland vedteke å avlyse alle turnear i fylkeskommunal regi frå 4.1. til og med 22.1.2021.

11.11.2020. Den kulturelle skulesekken går som planlagt så lenge skulane framleis er på gult nivå (i samsvar med UDIR sin trafikklysmodell for skular). Alle formidlingane vert gjennomført med detaljerte smitteverntiltak. Det er laga ein eigen smittevernrettleiar for DKS Rogaland, men me følger skulane sine eigne retningsliner for smittevern, og justerer til dømes ned tal på elevar per formidling når dette trengs.Me følger til ei kvar tid råda frå Folkehelse instituttet (FHI), Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og frå lokale myndigheiter.Om de har spørsmål, ta kontakt med DKS Rogaland.

23.04.2020. Den kulturelle skulesekken (DKS) i Rogaland fylke følgjer Folkehelseinstituttet og styresmaktene sine råd og pålegg.Alle DKS-arrangement er avlyst til og med 15.juni. Måndag 20.april fekk me melding om at Kulturdepartementet og Kulturtanken har bestemt  at dei godtek at fylke og kommunar utbetalar honorar for avlyste DKS-oppdrag ut skuleåret. DKS Rogaland vil difor betala honorar for avlyste turnear, også i mai og juni 2020. Det vert ikkje dekka reise- og diettkostnadar for oppdrag som ikkje vert gjennomført.  Me gjer merksam på at Kulturtanken viser tillit til at kommunar og fylkeskommunar fattar rett avgjerd i denne saka. DKS Rogaland skal sjå til at alle DKS-midlane vert nytta til føremålet og oppmodar difor utøvarar og institusjonar som kan søke om å få kompensert heile eller delar av det avlyste oppdraget gjennom andre tiltaksordningar, til å gjere det. Informer DKS Rogaland om du mottek eller kjem til å ta i mot ein slik kompensasjon.

For meir informasjon frå Kulturtanken:  https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2020/4/20/godtar-utbetaling-av-honorar-for-avlyste-dks-oppdrag-ut-skoleret.

For meir informasjon om kompensasjon for frilansarar: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav/koronavirus-informasjon-til-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere .

For meir informasjon om kompensasjon for sjølvstendig næringsdrivande: https://kompensasjonsordning.no/

For spørsmål om DKS- Rogaland:  https://www.skolesekken-rogaland.no/kontakt_oss

For helserelaterte spørsmål: https://www.fhi.no/

12.03.2020. DKS-program i perioden 12.3.-30.4.2020.
I samband med den pågåande situasjonen med koronaviruset har Rogaland fylkeskommune iverksett diverse tiltak for å bremse smitte av koronaviruset. Kulturavdelinga i Rogaland fylkeskommune har ansvaret for ei rekke arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken i grunnskulane og dei vidaregåande skulane.

I dag 12. mars 2020 vart følgande tiltak sett i verk:

1: Alle DKS-turnéar blir avlyst frå 13. mars til 30. april 2020. Dette gjeld både i grunnskulen og vidaregåande skule.

2: Ny vurdering for resten av skuleåret vert gjort etter påske.

3: Rogaland fylkeskommune vil utbetale avtalte honorar i samsvar med kontrakt til alle utøvarar det er inngått kontrakt med i denne perioden. Diettkostnadar og reisekostnader som ikkje er gjennomført vert ikkje dekka.

4: DKS-administrasjonen vil avbestille alle reiser, hotell, leigebilar osb. som er gjort i samband med turneane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.