Kunst som henger fra taket. Papir og stoff som er klippet og hengt opp på snorer. Rosa lys.
"Øye på, Liaf drømmeveven 2019" Foto: Cathrine Jakobsen

SPILLEMIDLER, ØKONOMI OG RAPPORTERING

Hvert år fordeles overskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål. Det er Kulturtanken som fordeler midlene videre til fylkeskommunene basert etter fordelingsnøkkel der følgende variabler inngår: Elevtall i grunnskole og videregående skole, geografiske avstander og infrastruktur.

Spillemidlene brukes både til programmet som planlegges av fylkeskommunen og det programmet kommunene planlegger selv. Deler av spillemidlene fordeles derfor videre til kommunene på bakgrunn av elevtall. For å kunne bruke spillemidler til DKS-aktiviteter, må aktivitetene være i tråd med målene og føringene for DKS. Mer informasjon om bruk og rapportering av spillemidler er beskrevet i tildelingsbrevet som sendes til alle kommunene i juli hvert år.

Kommunene får sin tildeling etter rapportering av foregående skoleår. Rapportering skjer i februar hvert år. Alle aktiviteter som finansieres med spillemidler må legges inn i DKS-portalen.

Dersom du har spørsmål ang. spillemidler, økonomi eller rapportering kan du ta kontakt med en av oss i Den kulturelle skolesekken i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Du finner vår kontaktinformasjon på siden kontakt oss/ansatte.

Mål og føringer

Den kulturelle skolesekken skal formidle kunst og kultur av høy kvalitet for barn og unge. Den skal også:

  • være et gratistilbud for alle barn og unge i grunnskolen og videregående skole og skal tilbys jevnlig
  • sikre at barn og unge får et likeverdig og profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor, slik at de kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for et variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til barn og unges danning og utdanning, slik dette er formulert i overordnet del av lærerplaner i fag
  • formidle et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer et kulturelt mangfold av tilbud og utøvere
  • være et samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
  • bidra til å styrke norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere

Samarbeid mellom de som jobber med kultur og opplæring på de ulike forvaltningsnivåene, de ulike aktørene i kulturlivet, grunnskoler og videregående skoler er avgjørende for å nå disse målene. Det er kulturtanken som forvalter de statlige midlene til Den kulturelle skolesekken og skal være et nasjonalt koordinerende organ for oppfølging av målene med ordningen.

Du vil kunne lese mer om mål og føringer i tildelingsbrevet som sendes ut i juli hvert år.