RESSURSGRUPPER (vgs. Telemark)

Vi har en målsetning om at det opprettes ressursgrupper for lærere og elever på de videregående skolene. Ønsket er at elevene og lærere får en bedre forståelse for DKS og opplever større relevans til skolens lærerplaner gjennom kunst og kulturprogrammet som DKS Telemark tilbyr.

Ressursgruppene skal forankres i skolens hverdag, det utformes et mandat og skolene vil få tett oppfølging. Gruppene bør ideelt sett være sammensatt av kulturkontakt, lærer og elever, og gruppen vil involveres i programutvelgelse, promotering internt på skolen samt evaluering.